Do i have cancer ? Lymphatic system & Disease

புற்று நோய் உருவாக்கும் தன்மைகொண்டவை (carcinogens)
---------------------------------------------------------------------------------
பீடி சிகரெட் ஆகியவற்றில் உள்ள புகையிலை
கஞ்சா இலைகள்
ஹெபாடிடிஸ் B ,C வைரஸ்
பபில்லோமா வைரஸ் (HUMAN PAPPILLOMA VIRUS)
எய்ட்ஸ் (HIV), (கிருமி )
ஹெலிகோபெக்டார்  பைலோரி (கிருமி )
எப்ஸ்டைன் பார் கிருமி  - வாயிற்று புற்று நோய்.
காரியம் (LEAD ),கோபால்ட் சல்பேட்,நைட்ரோமீதேன்,நைற்றோபென்சின்
டை அமிநோபென்சின்
அதிக வெப்பத்தில் தயாரான (அடுப்பில் சுட்ட மாமிசம் - GRILLED )

புற்று நோயே தடுக்கும் உணவுபொருட்கள் (cancer preventing foods)

சைவ பிரியர்களுக்கு புற்று நோய் வருவதற்க்கான வாய்ப்புகள்  மிகவும் குறைவு.மாமிசம் அதுவும் எண்ணையில் நன்கு வருத்த,பொறித்த மாமிசம் என்றல் புற்று நோய் வரும் வாய்ப்பு அதிகம்.

வாரம் ஒருமுறை அல்லது இரண்டுமுறை  மீன் சாப்பிடலாம் .

கோழி இறைச்சி உட்கொள்ளும்போது,அதன் தொலில் உள்ள கொழுப்பை நீக்குதல் நலம் .

வைட்டமின் -சி,வைட்டமின் இ ,செலினியம் போன்றவை,புற்று நோயே தடுக்கும் .

பச்சை,மஞ்சள்,சிகப்பு என நல்ல நிறம் கொண்ட காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் உடலுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியேயும்,புற்று நோய் தடுக்கும் தன்மையும் கொடுக்கும்.
ஒவ்வொரு நிறமும் வெவ்வேறு சக்தி தரவல்லது,எனவே ஒரே விதமான பழம்  மற்றும் காய்கறிகள் சாப்பிடாமல் பலவிதமான காய்கறிகள் ,பழங்கள் உட்கொள்வது நலம்.

பூண்டு மற்றும் இஞ்சி புற்று நோய் தடுக்கும்.

மேலும் துரித உணவு (fast food),பாதுகக்கபட்ட  உணவு (preserved food),உருளை கிழங்கு மற்றும்,கிழங்கு சிப்ஸ் போன்றவற்றில் உள்ள உடலுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கும் கொழுப்பு அதிகம் எனவே இவற்றை குறைந்த அளவு உட்கொள்வது நலம்.

வால்நட் ,பரங்கி விதை ,பேக்கன் பருப்புகள் புற்று நோயே தடுக்கும் .

ஆலிவ் எண்ணையில் சமைப்பது புற்று நோய் தடுக்கும்.

அலி விதை என்னை (flax seeds oil prevent the cancer) உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாம்,

ஒமேக 3 கொழுப்பு அமிலம் உடலுக்கு பலவிதங்களில் நன்மைபுரியும் புற்று நோய் வருவதை தவிர்க்க உதவும்.

வெண்ணெய் பழம் (FAT FRUIT) உடலுக்கு மிகவும் நல்லது .

டால்டா என்னை உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும்.

நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவு பொருட்கள் (fruits,vegetabels) புற்று நோய் தடுக்கும்(குறிப்பாக மலகுடல் மற்றும் அசனவாய்  புற்று நோய்).

AGE INCIDENCE
    more then all new cases occur in patient over 60 yrs.
    in children cancer is the leading cause of death (between the age of 3 and 13 yrs),about 50 % these is   a  
   acute lymphoplastic leukaemia.
   female cancer incidence 3 times more between 30-40 yrs of age.
   male have high incidence in 60-80 yrs.
   
குழந்தைகள் அதிகம் இறப்பது புற்றுநோயால்தான் 
பெரியவர்கள் அதிகம் இறப்பது மாரடைப்பால்,
30 முதல் 40 வயதுள்ளபெண்கள் ஆண்களை விட அதிகம் புற்று நோயாள்  பாதிப்படைகிறார்கள் ஆனால் ஆண்கள் பெண்களைவிட 60 முதல் 80 வயதில் புற்று நோயால் பாதிக்கபடுகிறார்கள்.

list of cancer curable by alopathic medicines (chemotherapy-cure)

1.acute lymphoblastic leukamia in children.
2.burkitts lymphoma
3.hodgkins lymphoma
4.wilms tumour
5.testicular teratoma
6.choriocarcinoma
7.diffuse histiocytic lymphoma
8.ewings sarcoma

Tumours highly sensitive to chemotherapy-(here the chemotherapy helps in prolonging the life then curing paralal homeopathy medicine intake will be most usefull)

breast carcinoma
ovarian carcinoma
small cell anaphalstic lung carcinoma
non hodgkins lymphoma
acute myeloid lekamia
medulloblastoma

homeopathy medicines are helpful in treating cancer patient.

Blood Cancers

few characters of blood cancers.

 • painless lymph node enlargement (or) painful lymph node enlargement.
 • spleen enlargement.
 • very low blood cells or very high blood cells (example anaemia,polycytemia,lymphocytosis,low  --platelets or high platelets)
 • frequent infections,
 • easy bone fracture or bone pains.(due to excessive blood cell accumulation or osteoclast in myeloma)
common investigations for diagnosis of blood cancers.
 •   complete blood smear study.
 •   bone marrow biopsy
 •   lymph node biopsy
 •   ct abdomen and chest (hepatosplenomegaly,mediatinal lymph node enlargement other organ involvement)
 •   ultra sound abdomen.
 •   bone densimetry 
  
The presence of the tumours in the body may be detectable by the presence in the blood of the biochemical product known as tumour markers.these are normal metabolic constituents that are found either in abnormal amounts  or at inappropriate time of life for example,fetal proteins being re expressed in adult life.

tumour in the ovary   ----- diagnosed by presence of  Ca 125.
prostate cancer        -----  prostate specific antigen (PSA)
hepatocellular carcinoma-- AFP (alpha fetoprotein)
colorectal carcinoma ---- carcino embryonic antigen(CEA)
testicular carcinom    ---- alpha fetoprotein,hcg human chorianic gonadotrophin,

PAP SMEAR (with colposcopy) :

1.this test is very usefull in detecting cervical cancer in female.
2.usually recommended all women between 25 to 65 yrs.
3.test can be done every 3 yrs  for prevention and early detection of any malignant changes in the cervical mucosa.
(pap smear also helpful in detecting infection in the vaginal canal like trichomonas,candida,herpes infections.


Screening and Testing to Detect Colon and Rectal Cancer

    Screening methods to find colon or rectal changes that may lead to cancer include laboratory tests such as fecal occult blood tests (FOBT) and imaging tests such as sigmoidoscopy and colonoscopy. Screening by the latter two tests can find precancerous polyps which can be removed during the test and may find cancer early when it is most treatable.

Screening and Testing to Detect Breast Cancer

     Screening methods to find breast cancer include clinical breast examination (doctors or nurses examine women’s breasts for lumps), mammography, and other imaging techniques. Screening may find cancers early, when they are most treatable.

     Magnetic Resonance Imaging (MRI) scans of women who were diagnosed with cancer in one breast detected over 90 percent of cancers in the other breast that were missed by mammography and clinical breast exam at initial diagnosis, according to a new study. Given the established rates of mammography and clinical breast exams for detecting cancer in the opposite, or contralateral breast, adding an MRI scan to the diagnostic evaluation effectively doubled the number of cancers immediately found in these women.
(just a collective data from other web sites for public awarness)

   ALL SUSPECTED TUMOR IS TAKEN FOR BIOPSY.THIS BIOPSY IS MOST HELPFUL FOR IDENTIFYING THE CANCER CELLS.
   FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY IS HELPFUL FOR IDENTIFY THE CANCER CELLS IN THE ORGAN SWELLINGS.
   PERITONEAL FLUID ASPIRATION CYTOLOGY (screening for abdomen cancer and metastasis).

     
incidence of Non Hodgkin's Lymphoma has been 50 %  increased in the last 10-20 years.
cause for NHL-HIV(late complication),Epstein Barr virus,herpes virus-8,T lymph proliferate viral infection.HELICOBACTOR PYLORI INFECTION (rare cause and after prolonged infection).genetic immune deficiency disorder.
patient live 10 years in low grade NHL.
patient live less then 5 years in high grade NHL.

chronic lymphocyte leukaemia-most common leukaemia.male affected more then female (male 2 : female 1)
painful lymphadenopathy or anaemia may be the problem. recurrent infection is the late complication.bone marrow biopsy and blood smear study helpful in diagnosis.patient may live from 6 to 12 years.50 % patient die because of uncontrollable infection.

acute leukaemia: due to this acute leukaemia bone marrow failure is happen so the blood cells are very low,hence infection and anaemia and bleeding is the complication.acute lymphoblastic leukaemia is very common in children's.bone marrow biopsy is helpful in diagnosis.
without treatment the median survival of patients with acute leukaemia is 5 weeks.

hepato cellular cancer (liver cancer)
cause for the liver cancer : chronic hepatitis B infection
                                        chronic hepatitis C infection
                                        alcoholic cirrhosis
                                        hemochromatosis
symptoms in cancer liver
jaundice
itching 
swollen abdomen 
loss of appetite
loss of weight
varicocele bleeding (blood vomiting)

LYMPH NODE ENLARGEMENT.

Its compulsory to do a examination of the lymph node for all the out patient (along with measuring bp,puls,temperature,conjunctival examination) because it gives a valuble external clue for varies internal disease of the body. 
பொதுவாக ஒவ்வொரு நோயளரை பரிசொதிக்கும்போதும் நிணநீர் முடிச்சின் தன்மையும் பதிவு செய்யப்படவேண்டும்.
   கழுத்தில் ,அக்குளில் அல்லது அடிவயிற்றில் காணப்படும் சிறிய நிணநீர் முடிச்சு வீக்கம் நிறைய நோய்களின் எளிமையான வெளியில் தெரியக்கூடிய அறிகுறி.இதனை பல நேரங்களில் நோயாளர் மறந்துவிடக்கூடும் எனினும் மருத்துவர் அனைவரியும் பரிசோதனை செய்யும்போது நிணநீர் முடிச்சு வீக்கம் விடுபட வாய்பில்லை.
   ஹோமியோபதி மருந்துகள் இவ்வகை நோய்களையும் நிணநீர் முடிச்சின் வீக்கதினையும் சரிசெய்யும்.

  Localized Lymphadenopathy:

 • Conjunctivitis (inflammation of the membrane of the inner eyelid).
 • Upper respiratory infection (common cold, strep throat, etc.).
 • Tinea (skin infection).
 • Tonsillitis (inflammation of the tonsils).
 • Mononucleosis-like syndromes (viral infection causing fever, sore throat and general fatigue).
 • Cat-scratch disease (infection from a cat bite or scratch).
 • Pharyngitis (inflammation of the pharynx, or upper part of the tube that leads to the stomach).
 • Lymphogranuloma venereum (a sexually transmitted disease caused by a type of Chlamydia bacterium).
 • Chancroid (infectious venereal ulcer).
 • Sarcoidosis (granular wounds appearing in the liver, lungs, skin or lymph nodes).
 • Tularemia (infectious disease transmitted from rodents).
 • Plague (highly infectious, usually fatal, epidemic disease).

 HOMEOPATHIC MEDICINE CURE THE DISEASE AS WELL AS SWOLLEN LOCALISED AND REGIONAL LYMPH NODES
Generalized Lymphadenopathy:
 • Epstein-Barr virus (herpes virus that causes infectious mononucleosis and is associated with certain types of cancers).
 • Toxoplasmosis (parasitic disease acquired from contact with cats or their feces or with raw or undercooked meat).
 • Cytomegalovirus (herpes virus infection, often in the salivary glands).
 • HIV (human immunodeficiency virus) or AIDS (acquired immune deficiency syndrome).
 • Tuberculosis lymphadenitis (bacterial infection attacking the lymph nodes).
 • Secondary syphilis (second stage of the sexually transmitted disease syphilis).
 • Hepatitis B (blood infection that causes damage to the liver).
 • Lupus erythematosus (red, scaly patches on the face and upper body; cause is unknown).
 • Rheumatoid arthritis (inflammation of the joints).
 • Lymphoma (solid tumors in the lymphatic system).
 • Leukemia (cancer of the bone marrow).
 • Serum sickness (immune system overreaction to injected proteins such as those found in cephalosporins, penicillins or sulfonamides).
 • Kawasaki disease (childhood disease of enlarged lymph nodes in the neck, and bright red rashes on the tongue and hands).
 • Lyme disease (bacterial inflammatory disease transmitted by tick bites).
 • Measles (viral infection, especially in children, resulting in fever and skin eruptions).
 • Rubella (viral infection, also known as German measles).
 • Brucellosis (bacterial infection from diseased animals or tainted meat or milk products).
 • Typhoid fever (bacterial infection causing fever, depression, skin eruptions on the chest and abdomen, and diarrhea).
 • Still’s disease (juvenile arthritis).
 • Dermatomyositis (immune system disorder causing muscular weakness and skin rashes).
 • Amyloidosis (hard, waxy deposits in various organs and tissues).
HOMEOPATHIC MEDICINE CURE THE DISEASE AS WELL AS SWOLLEN LOCALISED AND REGIONAL LYMPH NODES
   function of lymphatic systems
The main functions of the lymphatic system are as follows:
 • the main function of the lymphatic system is to collect and transport tissue fluids from the intercellular spaces in all the tissues of the body, back to the veins in the blood system;
 • digested fats are absorbed and then transported from the villi in the small intestine to the bloodstream via the lacteals and lymph vessels.
 • new lymphocytes are manufactured in the lymph nodes;
 • antibodies (manufactures in the lymph nodes) assist the body to build up an effective immunity to infectious diseases;
 • lymph nodes play an important role in the defence mechanism of the body. They filter out micro-organisms (such as bacteria) and foreign substances such as toxins, etc.
 • it transports large molecular compounds (such as enzymes and hormones) from their manufactured sites to the bloodstream.
 
 
 
 
ஓமியோபதி மருத்துவத்திற்கு அளித்துவரும் ஆதரவிற்கு நன்றி