ஓமியோபதி மருத்துவத்திற்கு அளித்துவரும் ஆதரவிற்கு நன்றி

Thyroid / Diabetes / Hormones (Endocrinology)

Major Endocrine gland in our body

A.Hypothalamus and pituitary gland
B.Thyroid gland
C.Parathyroid gland
D.Adrenal gland
E.Pancreas
F.Thymus gland 
G.ESTROGEN
H.TESTOSTERONE


THYROID GLAND
      Thyroid gland is located in the front part of neck.it secretes the thyroid hormones.
      
  thyroid hormone secretion is controlled by pituitary hormone called thyroid stimulating hormone (TSH).low level blood thyroid stimulate more TSH secretion,this tsh stimulate the thyroid gland to produce enough hormone.similarly when the thyroid is reaching high level in the blood then it gives negative feedback mechanism tsh secretion will be less so the thyroid hormone production  is slowdown till the hormone level is reaching its normal in the blood.
      iodine is the key for formation of thyroid hormone hence the deficiency of iodine reduce the formation thyroid hormone evan if the gland is absolutly normal.

   தைராய்டு ஹார்மோன் குறைபாடு  என்பது பெரும்பாலும் அயோடின் என்ற தாது குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறது .கர்ப்ப காலங்களில்   தைராய்டு தேவை அதிகம் உள்ளபோதும் இந்த குறைபாடு வருகிறது.

  தைராய்டு  சுரப்பியின் திசுக்கள் சேதம் அடையும்பொது ஹார்மோன் உற்பத்தி குறைகிறது (ஆட்டோ இம்யுன்  தைராய்டு நோய் , வைரஸ் நோய் கிருமி  தாக்கம் )

    பிறக்கும்போதே சில குழந்தைகளுக்கு தைராய்டு  சுரப்பி இல்லாமலே இருக்கும்.

தைராய்டு குறைபாட்டின் அறிகுறிகள் :

உடல் பருமன் ,உடல் சோர்வு ,அசதி,எப்போதும் துங்க வேண்டும் என்கிற உணர்வு.
வறண்ட  தோல் , அதிக உதிரபோக்கு,குறைந்த இதய துடிப்பு ,அதிக கொழுப்பு.மனஅழுத்தம்,கருத்தரித்தலில் சிக்கல்.முடி உதிர்தல் போன்ற அறிகுறிகள்  தென்படும்.

தைராய்டு  குறைபாட்டினை ஹோமியோபதி மருந்துகள் கொண்டு முற்றிலும் சரிசெய்ய முடியும்.

  
1.is it necessory to take thyroid hormones life long for  hypothyroidism ?

not necessory to take thyroid life long even in  alopathy,but in late stage of autto immune  thiroiditis and where the  thyroid gland is destroyed completly need life long thyroid suppliment.all  others  can quit suppliment after recovery of the thyroid function.    


Hypothyroidism

hypothyroidism is the condition with low level of thyroid hormone

clinical future of hypothyroidism:
    
    1.Tiredness / weakness,sleepiness is the early symptoms 
                                   (very common  symptom of  thyroid but so  many  other disease  also have the  same symptom)  
    2.weight gain - very common  symptom  
    3.cold intolerance  - connot tolerate the winter and ac but  previusly he  was  enjoyed it.  
    4.hoarseness of  voice ,slowthick  voice- 
    5.goiter (swelling of the thyroid gland late  symptom ) 
    6.heartbeat less (bradycardia),hypotension (less common)
    8.pericardial and plural effusion (advanced  cassess less common)
    9.depression - mood swing. 
  10.muscular pain , muscle stiffness,muscle cramp,carpal tunnel syndrome - vague symptoms . depression weakness muscle pain divert the doctor  towards FIBROMAYALGIA /  FATIGUE  SYNDROME
  11.excessive menses bleeding. common  symptom
  12.infertility
  13.constipation 
  14.vitiligo
  15.hair loss
  16.dry,flaky skin.
  17.anaemia ( uncommon )
  18.galactorrhea  and prolactenemia
   19.reduced sexual desire in men--late symptom
   20.high cholestrole leval.
     hypothyroidism is curable by a homeopathy medicine. Hyperthyroidism

  hyperthyroidism is the clinical syndrome which results from exposure of the body tissues to excess thyroid hormones.
  
 which is very common disorder about 20/1000 females.male are affected 5 time less frequently.
  
 1.weight loss even after excessive eating
 2.frequent stool or diarrhea
 3.palpitation
 4.nervousness,irritability,emotional lability,psychosis.
 5.heat intolerance
 6.trembling
 7.increased sweating
 8.protruded eye
 9.osteoporosis in elderly
10.scanty menses or total absence of menses,
11.infertility,spontaneous abortion
12.loss of libido,impotency
13.excessive thirst
14.pigmentation vitiligo
15.alopecia
                

   homeopathy medicines has wonderfull effect upon the hyper and hypo thyroid conditions it brings the person in normal without any side effects and there is no need for life long medicines.

Auto immune Thyroiditis

                 unlike other two varieties this auto immune thyroiditis bit serias disease.if the auto immune thyroiditis is not been recovered then the autoimmune cells destroys the functioning units of thyroid gland so the affected individual has to take proper medicine to over come the auto immune disorders.if the functioning units of the gland is destroyed permanently then the individual need to take the hormonal supplement life long.

 and again the auto immune disease simultaneously gives the some other disease like vitiligo or pancreatitis or etc.hence the individual suffering with auto immune disease should be screening for other disease and treatment aimed to complete eradication of the auto immune disease then simple preserving thyroid is essential.

                homeopathy medicines are excellent in controlling and curing the auto immune disease.
if the functional unit of the gland is already destroyed then the need of hormone supplement is compulsory.
 
Thyroid nodule/thyroid swelling/thyroid cancer

    small tumour in the thyroid gland.which arises within the thyroid are at the side of thyroid gland.majority of the nodule is non cancerous simple benign tumour but some of the tumour are cancerous.

   benign thyroid tumours are common in young adults and childrens.solitary thyroid nodule more common in females then male.sometime a solid thyroid tumour undergoes cystic degeneration (thyroid cyst).

      ultrasound scan is useful to define the size and nature of the tumour.fine needle aspiration and histopathology is need to rule out cancers.sometimes isotope scanning need.

     difficulty in swallowing and dry cough is the common symptoms.

   homeopathy medicines are helpful in curing the thyroid tumours.

GOITER 
              Diffuse swelling of the thyroid gland (enlargement of the thyroid gland with or without thyroid hormone change)

              swelling of the thyroid may be classified into  1.uni nodular goiter.
                                                                                        2.multi nodular goiter.
                                                                                          3.diffuse goiter
             based function the swelling is classified into  1.simple goiter.
                                                                                      2.toxic nodular goiter.   

why the thyroid gland is abnormally swollen?

iodine deficiency (with low thyroid hormone level
benign tumours (mostly hormone level is not affected sometimes hyperthyroid)
thyroid cancers 
auto immune thyroiditis (early stage low thyroid level late stage extreme low level of thyroid)
congenital hypothyroidism (hypo thyroidism)
due to excessive secretion of the thyroid stimulating hormone from pituitary.
graves disease (with high thyroid level).

homeopathy medicines are helpful in curing the thyroid goiter.(however congenital and cancer swelling prognosis is unpredictable-early cases of thyroid cancer is having scope in recovery)

PITUITARY GLAND
  pituitary gland is located inside the head ,a small bony space called sella turcica within the space the pituitary gland is located.pituitary gland is having 2 parts--frontal or anterior pituitary gland and posterior pituitary gland.

ANTERIOR PITUITARY HORMONES:
ACTH:control the adrenal gland
TSH   :control and secretion of thyroid hormone

GONADOTROPHIN (GnRH)
       In the females gnrh secreted from the hypothalamus and it maintain the menstrual cycle  normal.LH acts on the ovarian follicle and induces ovulation.FSH helps in development of ovarian follicle,and stimulate the secretion of the progesterone,oestroidial.In the male LH acts on the testes and produce the testosterone,FSH stimulate the spermatogenesis(sperm production).
       Both male and female fsh produce the INHIBIN hormone,inhibin is acts upon the hypothalamus and pituitary and reduces the gonadal hormones.(inhibin b level shuld be more then 140 pg/ML healthy fertile male then in infertile male < 80 pg/ml)

GH   : Growth hormone controls the growth as well as maintains the fat,corbohydratemetabolism.
PROLACTIN : helps in producing oestrogen,progesterone and milk secretion.
BETA ENDORPHIN : inhibit the perception of pain.

POSTERIOR PITUITARY HORMONES:
Oxitocine     : helps and controls in the uterine contracture and lactation
Vasopressin : stimulates the water retention,and control over the blood pressure by contracting the vessel
all this anterior and posterior pituitory hormones controlled by hypothalamus.

ADRENAL GLAND
                                 adrenal gland is located in the upper pole of each kidney,which secretes cortisol,aldosteron ,androgen and adrenaline,nor adrenalin.
 • Cortisol-regulates the sugar metabolism and keeps the sugar level in control,decreases the immune response and helps the body to respond to stress.
 •  Aldosteron-regulates sodium and potassium balance.
 • Androgens : adrenal gland also secretes testosterone but the amount very less(major testosterone secreted by testes).in female the adrenal coretex is the major source of the androgen,if the androgen is excess then masculine pattern of the body hair (hair growth in the face in the females-hirsutism),with cessation of the menses.
 • Adrenaline : secretion will be more in stressful situation like anxiety,physical thread,excitement,noice,bright light.adrenaline makes the blood vassal contraction and bronchus tube relaxation,it reduces insulin secretion and  enhancing glycogenolysis in the liver and muscles.(adrenaline is used for treating anaphylaxis (emergency),asthma,cardiac arrest).
 • Noradrenaline:it mainly effect upon the heart.it increases the cardiac contraction.and also responsible for concentration of the mind.and along with adrenaline functions helpful for stress response.
    Homepathymedicines helps in nutralizing as well balancing the low and high levels of hormones without any side effects.


PARATHYROID GLAND
       There are 4 parathyroid gland in each individual,which is located in the neck along with thyroid gland.this gland secretes parathyroid hormone(PTH).function of the parathyroid hormone is regulate and control the minerals calcium,phosphorus and magnesium.
       When total body calcium level is low,it will stimulate the parathyroid hormone(PTH) and the PTH act upon the bone and liberate the calcium and phosphorus and increases the absorption of the calcium in the intestine,and again increases the absorption of the calcium from the kidney.after all this work the blood calcium level is being normal now.
        similarly when the calcium level is high in the blood it suppresses the parathyroid hormone so now the bone calcium will be retained and calcium absorption in the kidney and intestine will be minimised.in this way parathyroid gland regulates the calcium and phosphorus by acting upon bone,kidney and intestine.another hormone which has the control effect upon the calcium is calcitonin.(calcitonin is a useful tumour marker in medullary carcinoma of thyroid it is of no clinical relevance in calcium homeostasis in humans) oestrogen has the controle effect in the calcium metabolism.
       (calcium is the essential element for human being it gives the strength to the bones,it helps in the nerve conduction,it helps in muscle contraction,regulation of the enzyme activity,helps in blood clotting.normal calcium level in the blood is 8.5-10.5.for children-6.5-10.5.yogurt,almonds,milk,egg are some of importend calcium rich source food) growing children,pregnancy,lactation and menopausal age group peoples need more calcium daily requirement.
  Hyper parathyroidism 
1.pain when pressing in the bones & soreness in the muscle 2.fatigue (unknown tiredness and weakness-fatigue syndrome)3.easy fracture of bones 4.depression  7.recurrent renal stones 8.recurrent head ache.9.osteoporosis.10.constipation.11.reduced appetite 12.peptic ulcer.

low calcium Leval : hypo calcimia / hypo parathyroidism
    low calcium along with low magnesium level makes increased excitability of the peripheral nerves (tetany).
convulsion,strider,carpopedal spasm is common in the children's. if the hypoparathyroid persist for long time it makes the grand mal epilepsy,psychosis, rarely mental retardation and candidiasis.

     homeopathic medicines are highly useful in both in hypo and hypercalcimic level.high or low level calcium   has the significant cause for it,kindly meet the doctor and help in diagnosing the case and importantly find the cause for the diseases then treat.

   for simple uncomplicated casess--calcarea phos 6x(bone related complaints).kaliphos 6x mind related complaints.mag phos (cramps and pains).

other medicine which is useful---mag phos,calcarea flour,causticum,magnesium carb.

        பாரா தைராய்டு சுரப்பியானது கழுத்தின் முன்பக்கத்தில் தைராய்டு சுரபியின் அருகில் உள்ளது.இது பாரா தைராய்டு (PTH )  எனும் ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்கிறது.இந்த ஹர்மோன் உடலில் கல்சியம்,பாஸ்பரஸ் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்களின் செயல்பாடு மற்றும் உற்பத்தியினை கட்டுபடுத்துகிறது.
       உடலில் கால்சியம் அளவு குறையும் போது PTH ஹார்மோன் அதிகமாக சுரந்து எலும்பில் இருக்கும் கால்சியதினை இரத்ததிர்ற்கு கொண்டுசெல்கிறது மேலும் உணவுக்குடலில் இருந்து கல்சியதினை அதிகமாக உறிஞ்சுவதற்கு உதவிசெய்கிறது,சிறுநீரகத்தில் இருந்தும் கல்சியதினை அதிகமாக உருஞ்சுவதற்கு உதவி செய்கிறது,இதன் மூலம் உடலின் கல்சியம்  தேவயெய் சரிசெய்ய PTH உதவுகின்றது.
       கால்சியம் ஒவ்வொரு மனிதர்க்கும் அவசியம் தேவை.இரத்தத்தின் கல்சியம் அளவு 8 .5 -10 .5 மி.கி .
     பால் ,முட்டை,பலடைகட்டி,தயிர்,பாதாம் போன்ற உணவில் கல்சியம் நிறைய உள்ளது.
    PTH போன்று வைட்டமின் டி கல்சியதினை உறிஞ்ச உதவிகிறது
  
    கால்சியம்  நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மூளை செயல்பாட்டிற்கு மிகவும் அவசியம்,கல்சியம் எலும்புகள் வளர்ச்சிக்கும் உறுதிக்கும் தேவைபடுகிறது .

     PTH அதிகமாக சுரந்தால் கல்சியத்தின் அளவு இரத்தில் பன்மடங்காகும் இதனால் ஏற்படும் விளைவுகளை பார்போம்.
   1 .எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் மீது அழுத்தி தொட்டால் வலி ஏற்ப்படும் .2 எந்தவிதமான காரணமும் இன்றி மிகுந்த களைப்புடன் காணபடுவர்.3 எலும்புகள் எளிதில் உடையும் ,4 மனச்சோர்வு ஏற்படும் .5 மலச்சிக்கல் வரும் 6 .சிறுநீரக கல் மீண்டும மீண்டும் உருவாகும்.7 .பசி குறையும் மிகுந்த தாகம் எடுக்கும்.8 .ஞாபக சக்தி குறையும்.

  PTH குறைபாடு மற்றும் கல்சியம் குறைபாட்டினால் ,நரம்புகள் மிக லேசான துண்டுதலுக்கும் அதிக அளவில் இறக்குதி ஏற்படுத்தும் அகவே வலிப்பு நோய் ஏற்படும் இதனை டேட்டனை  என்று அழைப்பார்கள்.நீண்ட நாட்களுக்கு கால்சியம் குறைபாடு சரி செய்யபடாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு வலிப்பு நோய்,மனநோய் ,பூஞ்சை நோய் (CANDIDIASIS ) மற்றும் மனவளர்ச்சி குறைபாடு ஏற்படும்.   


சர்க்கரை நோய் என்றால் என்ன ?
      
       1. மனிதனின் அனைத்து செயல்பட்டிர்க்கும் சர்க்கரை மிகவும் அவசியம் அனால் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு மிகவும் கூடுதலாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருந்தால் அது நோயுற்ற நிலை.
      2. இரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவு - உணவு உட்கொண்ட பிறகு அதிகபட்சம் 140 mgm இருக்கலாம் .உணவு உட்கொள்ளாத நிலையில் அதிகபட்சம் 110 mgm இருக்கலாம்.

     இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகரித்து கானப்பட்டால் அது சர்க்கரை நோய் ஆகும்.


சர்க்கரை நோய் ஏதனால் ஏற்ப்படுகிறது ?


     சர்க்கரையே ஒரு சீரான அளவிற்குள் வைக்க மற்றும் தேவையற்ற சர்க்கரை கல்லிரலில் சேமித்து வைக்கவும் இன்சுலின் என்ற ஹார்மோன் தேவை படுகிறது. இந்த ஹர்மொன் இல்லாமல் குறைந்துவிடுதல்  (type 1 DM) அல்லது ஹர்மோன் வேலை செய்யாமல் இருந்தாலோ (TYPE 2) சர்க்கரை நோய் வரும்.

இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய் பரவலாக நிறைய பேருக்கு வரும்.

இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய் யாருக்கு வரும்?   1. 45 வயதை கடந்த ஆண் மற்றும் பெண்களுக்கு வரலாம் .

 2.அதிக உடல் எடை உள்ளவரகளுக்கு வரலாம் .

 3.பெற்றோர்கள் அல்லது உறவினர்களில் யாருக்கேனும் சர்க்கரை நோய்
       இருப்பின் பிள்ளைகளுக்கு வரும் வாய்ப்பு அதிகம்.

   4.எந்த வேலையும் செய்யாமல்,உடற்பயிற்சி இல்லாமலும் இருப்பவர்களுக்கு சர்க்கரைநோய்  வரும் வாய்ப்பு  உள்ளது.

   5.அதிக இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வரலாம்.
   
6.நல்ல கொழுப்பு குறைவாகவும் (HDL <35),கெட்ட கொழுப்பு அதிகமாக(LDL >250) இருந்தாலும்,சர்க்கரை நோய் வரும்.


   7.கருப்பை நீர்கட்டி நோய் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு வழிவகுக்கும்.

   8.கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் இருந்தவர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வரும் வாய்ப்பு  உள்ளது.
 
சர்க்கரை நோய் இருந்தால் என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் ?
   
    பெரும்பாலான சர்க்கரை நோய் அறிகுறிகள் சர்க்கரையின் அளவு மிகவும் அதிகமானால் மட்டுமே தெரியும் எனவே முன்னதாக குறிப்பிட்டுள்ள சர்க்கரை நோய் வரும் வாய்ப்புள்ளவர்கள் இரத்த பரிசோதனையின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

    நோயால் பாதிப்படைந்த பெரும்பாலான நபர்கள் சர்க்கரை நோய் அதிகமானால் தலை  பாரமாக இருக்கும் அல்லது தலை சுற்றும் எனக்கு அது  தெரிந்துவிடும் என்று கூறுகிறார்கள்,அனால் உண்மை நிலை அதுவல்ல ஆகவே நோயால் பாதிபடைந்தவர் சீரான இடைவெளியில் தொடர்ந்து பரிசோதனை செய்துகொள்வதும் தகுந்த மாத்திரை உட்கொள்வதும் அவசியம்.

   அதிகமான பசி,அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்,உடல் எடைகுறைந்து மெலிந்து காணபடுதல்,அதிக தண்ணீர் தாகம்,அடிக்கடி ஏற்படும் கிருமி தோற்று,தோல் வியாதி ஏதும்இன்றி பிறப்புறுப்பை சுற்றி அரிப்பு,எளிதில் களைப்படைதல் ,,,,,,,இன்னும் பல அறிகுறிகள் தென்படும்.

     சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதால் என்ன நன்மைகள் ஏற்பாடும் ?
      
1.சர்க்கரை நோயால் உடலில் தேங்கி நிற்கும் தேவையற்ற சர்க்கரை உடற்பயிற்சியினால் நன்கு குறையும்,மேலும் இன்சுலின் திசுக்கள் மீது வேலை செய்ய உடற்பயிற்சி மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் இதனால் மிக குறைவான மருந்துகள் மூலம் சர்க்கரை நோய் கட்டுபடுத்தலாம்.உடற்பயிற்சி இல்லாமல் வெறும் மருந்துகளி மட்டுமே நம்பி உள்ளவர்களுக்கு வருடம் செல்ல செல்ல மருந்துகளின் அளவு அதிகரித்து கொண்டே செல்லும்.(நேரடியாக சர்க்கரை கட்டுப்படும்)

     2.உடற்பயிற்சியின் மூலம் இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு குறையும் இதனால்  கொழுப்பின் மூலம் உருவாகும் சர்க்கரை குறையும்.(மறைமுகமாக சர்க்கரை கட்டுக்குள் வரும்)

     3.இரத்த அழுத்தம் குறையும் .(மறைமுக சர்க்கரை கட்டுப்பாடு)
     4.எலும்புகள் வலுவடையும்   (மறைமுக சர்க்கரை கட்டுப்பாடு)
     5.உடல் எடையே கட்டுக்குள் வைக்கும்.(மறைமுக சர்க்கரை கட்டுப்பாடு)

ஓமியோபதி மருந்துகள் சர்க்கரை நோயே குறைத்து அவர்களை குணபடுத்தும்,மேலும் சர்க்கரை நோயினால் வரும் பின்விளைவுகளை குறைக்கும்,பரம்பரையாக வரும் சர்க்கரை நோய் அடுத்த தலைமுறைக்கு வராமல் தடுக்கும்.

Regular investigation need for the diabetics.
   1.blood glucose - (every 2weeks if sugar is uncontrollable,
                                every 2 months if the sugar level is in control).
   2.uncomplicated  6 months once.
      uncontrolled sugar level 3 months once.
   3.eye check up yearly once if there is any detectable diabetic complication review needed 2 months or 3 
      months once review.
   4.urine micro albumin (6 months once)
   5.serum creatinin ( 6 months once)
   6.lipid profile every 6 months once.
   7.ecg--yearly once.

   முதல் வகை சர்க்கரை நோய் (type -1 DM )

இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும் திசுக்கள் முற்றிலும் அழிந்துவிடுவதால் இன்சுலின் உற்பத்தி முற்றிலும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது எனவே சர்கரையின் அளவு மிகவும் அதிகம் ஆகிவிடுகிறது.

இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும் திசுக்கள் அழிய மிக முக்கிய காரணம் என்னவென்பது கண்டறியப்படவில்லை,ஆட்டோ இம்யுனிட்டி என்று அழைக்கப்படும் நோயால் இது நிகழ்ந்து இருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது.
இந்த முதல் வகை சர்க்கரை நோய் குழைந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர் என அனைவரையும்  அதிகம் பதிக்கும்.

முதல் வகை சர்க்கரை நோய் கணைய திசுக்கள் முற்றிலும் அழிந்து போவதால் ஏற்படுகிறது எனவே நோயாளருக்கு இன்சுலின்தான் சிறந்தது.ஒருவேளை கணையத்தின் திசுக்கள் இன்னும் பாதிக்கபடாமல் இருந்தால் அவர்கள் ஹோமியோபதி மருந்துகள் மூலம் நோயே குனபடுத்த முடியும்.

முதல் வகை சர்க்கரை நோய் உள்ளவரகளுக்கு ,தைராய்டு நோய்,தோல் வியாதிகள் மற்றும் இரத்த நால நோய்கள் வரும் வாய்ப்புள்ளது எனவே அவர்கள் ஹோமியோபதி மருந்துகள் எடுதுகொள்வதன்  மூலம் இந்த நோய்கள் வராமல் தடுக்கமுடியும்.

PANCREAS (கணையம்)
          
          pancreas is the organ in the abdomen it does duel action--
          
          1.it secretes the digestive enzymes and helps for digestion of the food.
          
          2.it secretes the insulin and glucagone these hormones controls the sugar metabolism.
 • hence the pancreatic disorders causes major disturbance in the digestion and defect in the sugar metabolism.
 • mumps is a viral infection --one of the complication of mumps is affect the pancreas in both sex ovary is affected in case of femele,testes affected in case of male.
 • the bile duct and pancreatic duct unites form the common tube and then opens into intesitine. (and makes the ampulla of levator) so if there is any block in the tube makes the damage in both organs and produce jaundice and pancreatitis.
 • pancreatic infections may not be readily diagnosed in the early cases especially if it is sub acute and chronic
 • PANCREATITIS - pain in the abdomen,back pain,hiccough,indigestion,fullness of the abdomen.weakness,yellow skin,weight loss,vomiting.fatty stools.
 • GALL STONES,ALCOHOL is the major cause for pancreatitis( medications infections,truama,metabolic disorders and surgery is the other causes).SERUM AMYLASE,SERUM LIPASE levels are increased.HOMEOPATHY MEDICINE MOST HELPUL IN CURING ACUTE AS WELL AS CHRONIC PANCREATITIS.
 • ct abdomen - ultra sound abdomen reveal the pancreatic damage.
 • long standing chronic pancreatitis may produce diabetes due to low insulin secretion.
 • very series complication of the pancreatitis is narcotising pancreatitis.
 • auto immune disease produce severe permanent damage to the pancreatic cells so the pancreas produce very low or no insulin at all.This condition called type -1 diabetesmellitus.POSSIBILITY OF RECOVERING PANCREASE FROM AUTO IMMUNE damaaged TYPE 1 DIBETES MELLITUS BY HOMEOPATHY MEDICINE IS HIGH IN THE EARLY stage  VERY POOR IN LATE STAGE. 


pancreas cancer--is the fourth most common cause for cancer related death.pancreatic cancer symptoms pain upper abdomen,loss of weight,reduced appetite-diabetes,jaundice,,,.RED MEAT consumption increase the pancreas cancer.diat low in vegetables,obesity,SMOKING.pancreas cancer major after the age of 60 yrs.
 • கணயம் நமது வயிற்றில் உள்ளது .இது உணவு செரிக்க உதவிசெய்கிறது ,மேலும் இன்சுலின் கனயதில்தான் உற்பத்தியாகிறது இந்த இன்சுலினும்  மற்றும் குளுக்ககான் என்ற ஹோர்மொனும்  இணைந்து உடலின் சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கிறது .
 • கணையத்தில் ஏற்ப்படும் நீண்டநாள் அழர்ச்சி (CHRONIC INFLAMMATION),இன்சுலின் உற்பத்தியே வெகுவாக குறைப்பதனால் சர்க்கரை நோய் ஏற்படலாம் .மேலும் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் செரிமானமின்மையால் பதிக்கப்பட்டு உடல் மெலிந்து கானப்படுவர்கள்.
 •  கணய அழற்சி மது அருந்தும் நபருக்கும்,கணைய குழய்  அடைப்பு ஏற்படுவதாலும் பெரும்பாலும் ஏற்படுகிறது .
 • பொண்ணுக்கு வீங்கி எனப்படும் மம்ப்ஸ் ,வாயில்  உள்ள உமிழ்நீர் சுரப்பி பதிக்கபடுவதல் ஏற்படுகிறது .ஆனால் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பிற்காலத்தில் கணையம் ,கருப்பை,விதைப்பை பாதிப்புக்கு  உள்லாகும் வாய்ப்புள்ளது. 
 • தன்னைதானே  செல்கள் அழித்துகொள்ளும் நோயால் கணையம் பதிக்கப்படும்போது முற்றிலும் இன்சுலின் சுரப்பு குறைபடும் எனவே முதல் வகை சர்க்கரை நோய் (type-diabetes mellitus)ஏற்படும்.
 •  இரண்டாம் வகை சர்க்கரை(type 2 diabetes mellitus) நோய் என்பது பரவலாக நிறைய பேருக்கு வரும் நோய் .கனயத்தின் இன்சுலின் தேவையான அளவு சுரந்தாலும் உடலில் உள்ள திசுக்கள் அவற்றை பயன்படுத்த முடியாது.
 • கணய புற்று நோய் ,உலகில் புற்றுநோயால் இறப்போர்கள் பட்டியலில் நான்காவது  இடத்தில உள்ளது.அதிக உடல் பருமன்,மாமிசம் உட்கொள்வது,காய்கறிகள் குறைவாக உண்பது ,புகைபழக்கம் ,நாட்பட்ட கணைய அழற்சி (CHRONIC PANCREATITIS) போன்றவைகள் கணைய புற்று வருவதற்கு வழி செய்யலாம் என கண்டறியபடுகிறது. பசியின்மை,வயிற்ருவலி அந்த வலி முதுகுவரை செல்லும்,உடல் இளைப்பு,போர்டல் சிறை இரத்த குழாய் இரதம் உறைதல்,சர்க்கரை நோய்,மஞ்சள்காமாலை போன்ற அறிகுறிகள் தென்படும்.
 •  கணையத்தில் ஏற்படும் நோய்களுக்கு ஓமியோபதி மருந்துகள் மிகவும் சிறந்தது ,முதல் வகை சர்க்கரைநோயினை  ஆரம்ப நிலையில் முற்றிலும் குனபடுத்த  முடியும்.

ESTROGEN (ஈஷ்ட்ரோஜென் )

ஈஷ்ட்ரோஜென் பெண்ணின் கருமுட்டையிலிருந்து சுரக்கிறது .மேலும் மிக குறைந்த அளவு அட்ரினல் சுரப்பியில் இருந்தும் சுரக்கபடுகிறது.

இந்த ஹர்மொனின் பயன் என்ன ?

1.கருப்பை,மார்பகம்,பிறப்புறுப்பு வளர்ச்சிக்கும் இரத்த ஓட்டத்திற்கும் உதவுகிறது.


2.எலும்புகளில் கல்சியம் சத்து சேர்வதற்கு உதவி செய்கிறது.இந்த ஹார்மோன் குறைபாட்டால் எலும்புகள் வலுவிழந்து எளிதில் தேயும் அல்லது உடையும்.

3.சருமத்தின் நிறம் கேசத்தின் நிறம் மற்றும் பெண்ணின் உடல் வடிவ அமைப்புக்கும் இந்த ஹார்மோன் உதவி செய்கிறது.

4.இரத்தத்தின் நல்ல கொழுப்பை சேர்த்து கெட்ட கொழுப்பை நீக்கும்.

5.நீரும்,சோடியம் உப்பும் உடலில் தங்க வகைசெய்கிறது.

6.அதிக உடல் பருமன் மற்றும் சோயா,கொண்டக்கடலை,கத்தரிக்காய்,பூண்டு,ஆலி விதை போன்ற உணவு பொருட்களும்  ஈஷ்ட்ரோஜெனை அதிகம் சுரக்க உதவும்.
 
ஈஷ்ட்ரோஜென் அதிகம் சுரப்பதனால் ஏற்படும் பின்விளைவுகள்-மார்பகத்தில் வலி,மனவுலைச்சல்,தலைவலி,எடை அதிகரிப்பு,தூக்கமின்மை ,அதிகமான உதிரபோக்கு,உடலுறவில் ஆர்வம் குறைதல்,முடி உதிர்தல்,உடல் சோர்வு ,குழந்தையின்மை,தைராய்டு குறைபாடு ,,,

நார்ச்சத்துள்ள உணவுபொருட்கள்,முட்டைகோஸ் ,காலிப்ளவர்,வைட்டமின் B 1 ,B 6.கொழுப்பு நீக்கிய தயிர்,போன்றவை ஈஷ்ட்ரோஜெனை குறைக்க உதவும்.
   estrogen secreted from ovarian follicle.minimal quantity from adrenal cortex.
function of the oestrogen.

1.feminisation and secondary sexual cheracteristics.the texture of the skin and hair and shape of the female form is considerably influenced by the hormone.

2.development vascular stimulation,epithelial stimulation of the vegina and vulva.

3.increase the blood flow of the uterus,helps in development of muscular and endometrial tissues of
 the uterus.
4.hypertrophy of the breast cells (paranchyma),increse the vascularity,arealar pigmentation.   

5.it increases the calcification of the bone.

6.oestrogen tends to causes water and sodium retension. 


     

impotence-erectile dysfunction.

impotence is the failure of a man to achieves or maintain an erection.
  
causes


 •       over tired      (recover after sufficiant rest no need any medicine)
 •       over stressed 
 •       worried about something
 •       lack of confidence
 •       negative feeling about sex.
 •       past bitter sexual experience
 •       diabetes 
 •       depression
 •       side effects of some drugs
 •       low level sexual hormones
 •       atherosclerosis of blood vessals
 •       performance anxiety
 •       advancing age
 •       multible sclerosis     
 •       smoking   

homeopathy medicine cures the disease.

        
    
THYMUS
              thymus gland is located inside chest wall.its small gland,plays a major role in immunity.
              this gland is activate and regulate the T lymphocytes (t lymphocytes destroys the enemy cells from 
              body but some times it will destroys our own body cells also (AUTO IMMUNE DISEASE)    
              thymus prevent the self destruction of the t lymphocytes as well as enhance the t lymphocyte 
              activities
              thymus gland slowly atrophied in the adolescents period totally thymus gland is atrophied in the 
              elderly peoples hence,elders suffer with low immunity,frequent infections and cancers.

தைமஸ் சுரப்பி என்பது நமது நுரையிரளுக்கு மேல் உள்ளது .இது டி லிம்போசிட் செல்களை உருவாக்குகிறது இந்த டி லிம்போசிட் செல்கள் உடலை தாக்கும் எதிரி செல்களை அழிக்கிறது.சில நேரங்களில் டி லிம்போசிட் செல்கல் நமது உடலில் உள்ள செல்களையும் அழித்து விடும் இத்தகைய தேவையற்ற செயல்களையும் தைமஸ் சுரப்பி அழித்து விடுகிறது .துரதிர்ஷ்டமாக இந்த சுரபி சிறு வயதிலேயே செயலிழந்து விட்டால் மனிதர்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் குறைந்து விடும் .